زهرا عشقی

مدیر عامل

مجید شعبانی

مدیر اجرایی

جواد جوشن

سرپرست بخش تدوین

احسان بیگی

سرپرست بخش ارتباطات

مصطفی ربیعی

مدیر تولید

مهدی هوشیار

مدیر تولید